تبلیغات
اولین وب آستریکاپی - تریلرفصل1داستان عشق ودوستی(همراه بابیوگرافی)

تریلرفصل1داستان عشق ودوستی(همراه بابیوگرافی)

جمعه 25 تیر 1395 07:03 ب.ظ

✿✿نویـ ـ ـ ـسنده : میترا
✿✿ارسـ ـ ـ ـال شده در: داستان عشق ودوستی ،
فصل1داستان عشق ودوستی      

شخصیت های اصلی     

*آسترید*هیکاپ*هیا*السا*جک*    
*آنا*کریستف*راپنزل*یوجین*   

شخصیت های فرعی

مادروپدرهیکاپ وهیا*مادروپدرآستریدوراپنزل*
مادروپدرالساوآنا

اینم پوستر

  این پسترروبرای وبم درست کردم.میخوام داستانموتوی وبم هم بزارم.
ببخشید،آناوکریستف جانشدن

اگه نظرات کم باشه نمیزارم   

برای خواندن بیوگرافی بریدادامه
آستریدهافرسون:
20ساله،لیسانس آی تی،دوستان:هیا،الساوآنا
خواهرراپنزل.

هیکاپ هادوک:
20ساله،لیسانس پزشکی،دوستان:جک،یوجین وکریستوف.
برادرهیا.

هیاهادوک:
20ساله،لیسانس آی تی،دوستان:آسترید،السا،آناوراپنزل.
خواهرهیکاپ.


جک فراست:
20ساله،لیسانس پزشکی،دوستان:هیکاپ،یوجین وکریستوف.
نامزدالسا.

السادپاتروئل:
20ساله،لیسانس پزشکی،دوستان:آسترید،هیا،راپنزل.
خواهرآناونامزدجک.

آنادپاتروئل:
19ساله،لیسانس عکاسی،دوستان:آسترید،هیا،راپنزل.
خواهرالسا،همسرکریستف ومادرهانا

کریستف:
20ساله،لیسانس بازیگری،دوستان:جک،هیکاپ،یوجین.
همسرآناوپدرهانا

راپنزل هافرسون:
21ساله،فوق لیسانس طراحی لباس،دوستان:هیا،آنا،السا.
خواهرآستریدوهمسریوجین.

یوجین پیتربرت:
22ساله،دکتری معماری،دوستان:کریستف،هیکاپ،جک.
همسرراپنزل.


توضیح1:ایناباجهشی توی این سن لیسانس وفوق لیسانس
ودکتری دارن.

توضیح2:همه باهم دوستن وتوی همین دوستی باهم 
ازدواجکردن یانامزدن.

خلاصه:توی این داستان هم هیکاپ وهم آستریدبه هم
علاقه دارن؛ولی هردوبخواطرغرورشون تظاهرمیکنن 
برای همدیگه مهم نیستن.توی این داستان اتفاقاتی 
میفته که......

این داستان درروزهای زوج دراین وب ولنزورگزاشته میشود

دیدگاه ها✿✿ : نظرات
✿آخرین ویـ ـ ـ ـرایش✿: شنبه 23 مرداد 1395 12:04 ب.ظ* *