تبلیغات
اولین وب آستریکاپی - شرایط نویسندگی
شرایط نویسندگی

10-1نظربرای نویسنده شدن توی پست ثابت
2-داشتن یک داستان آستریکاپی
3-داستان حتماپوسترداشته باشه
4-برای یک هفته امتحانی نویسنده میشید
اگه تمام وقت آفلاین باشیداخراج میشید.
5-داستانت بایدآستریکاپی باشه

پایان


* *